За Екогалваник ЕООД
ЕКОГАЛВАНИК ЕООД е създадено в края на 2004 г. като смесено българо-шведско дружество. Впоследствие, от 2012 г., едноличен собственик на капитала остава шведската компания ECOGALVANIC SWEDEN AB. Фирмата ни работи като поддоставчик на мебелни и металообработващи фирми, като специализира в нанасянето на безвредно за околната среда повърхностно покритие върху метали. Шведската компания майка има дългогодишен опит в тази дейност и предоставя на новосъздаденото дружество технологията и инсталациите за извършване на галваничните процеси. От средата на 2005 г. работи автоматична инсталация за нанасяне на качествени никелови покрития по електрохимичен метод и последващо декоративно хромиране с тривалентен хромов електролит. През 2007 г. е пусната в експлоатация нова автоматична линия за поцинковане с последваща 3-валентна пасивация. И при двете автоматични линии се използва методът „окачване” на детайлите на шини, които последователно се потапят в различни вани с електролитен разтвор. През 2014 г. предстои инсталиране и пускане в експлоатация на нова линия за поцинковане, при която ще се използва методът „барабанно поцинковане”. Той позволява третирането на детайли с по-малък размер, които не могат да бъдат „окачвани”. Фирмата ни е одобрен от ИКЕА доставчик. От 2008 г. в дружеството ни е въведена сиситема за качество ISO 9001:2008, благодарение на която успяваме да поддържаме и постоянно да подобряваме високото качество на нашата продукция. Производственото хале, в което са монтирани автоматизираните инсталации за хромиране и поцинковане е с площ 2000 м2. Още 7000 м2 са на разположение за бъдещо разширяване на дейността. От юни 2013 г. на ЕКОГАЛВАНИК ЕООД е издадено Комплексно разрешително № 458-Н0/2013 г. от Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите, с което имаме разрешението да експлоатираме както съществуващата инсталация, така и нови, допълнително предвидени за изграждане мощности.